Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden NEW Productions BV

1.0 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. NEW Productions: New Productions BV statutair gevestigd te Valkenburg en kantoorhoudend aan de Marinevliegkamp 364, 2236 ZZ (KvK-nr. 50317857 en BTW-nr. NL8226.74.877B01) en/of SVO BV statutair gevestigd te Valkenburg en kantoorhoudend aan de Marinevliegkamp 364, 2236 ZZ (KvK-nr. 34370625 en BTW-nr. NL8216.86.410B01 en TheaterHangaar BV statutair gevestigd te Valkenburg en kantoorhoudend aan de Marinevliegkamp 364, 2236 ZZ (KvK-nr. 34389984 en BTW-nr. NL8223.36.960B01);
 2. Bezoeker: eenieder die een Evenement op een Locatie bijwoont al dan niet na aanschaf van een Toegangsbewijs, dan wel anderszins aanwezig is in of rondom de Locatie, zowel vóór, tijdens of na een Evenement;
 3. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van NEW Productions;
 4. Locatie of Theater: de gebouwen van TheaterHangaar BV met theaterzaal en de daarbij behorende voorzieningen, backstage, horecagelegenheden, toegangswegen en parkeergelegenheid, dan wel andere locaties waar door NEW Productions Evenementen worden georganiseerd;
 5. Evenement: een georganiseerde gebeurtenis die plaats vindt in het Theater waaronder, maar niet beperkt tot een voorstelling, rondleiding en een (openbare dan wel besloten) gebeurtenis waar een of meerdere personen al dan niet tegen betaling aan deelnemen;
 6. Toegangsbewijs: een eenmalig aan de Bezoeker verstrekt bewijs, voorzien van de vereiste controlevoorzieningen, dat slechts de houder daarvan (eenmalig) toegang verschaft tot een Evenement;
 7. Verzekeringsmaatschappij: waarmee de Bezoeker een overeenkomst kan aangaan ten behoeve van een annuleringsverzekering;
 8. Gemachtigde: een partij waar NEW Productions een overeenkomst mee heeft afgesloten ten behoeve van een Evenement in het Theater, daaronder begrepen een zogenaamd voorverkoopadres zijnde een door NEW Productions aangewezen en erkende officiële verkooppunten van een derde-partij waar Toegangsbewijzen of andere vormen van dienstverlening vanwege een Evenement kunnen worden aangeschaft.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het Evenement, aankopen in de webwinkel van NEW Productions en de aanschaf van alle Toegangsbewijzen daarvoor tussen de Bezoeker van het Evenement en NEW Productions en/of de Gemachtigde(n), ongeacht hoe die overeenkomst tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel van NEW Productions (soldaatvanoranje.nl/tickets), een Toegangsbewijs en/of betreding van de Locatie, gaat de Bezoeker akkoord met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing voor eenieder die enig Evenement of een andere activiteit in het Theater bijwoont of om welke reden dan ook in het Theater aanwezig is, zelfs zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met NEW Productions of de Gemachtigde(n) heeft gesloten.

1.3 NEW Productions en/of het Theater kan huisregels hanteren, die naast deze Algemene Voorwaarden gelden en in dat geval op de website van NEW Productions en/of het Theater zullen zijn te raadplegen. De Bezoeker verklaart zich door aanschaffen van het Toegangsbewijs op voorhand met dergelijke huisregels akkoord.

1.4 NEW Productions kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht dergelijke wijzigingen op de website (soldaatvanoranje.nl) van NEW Productions zal worden vermeld. Als de Bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen na een dergelijke mededeling schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de Bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

1.6 NEW Productions zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in het Theater naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. NEW Productions zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. NEW Productions zal tevens trachten de Evenementen in het Theater ongestoord te laten plaatsvinden. NEW Productions spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. NEW Productions verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan te allen tijde contact opnemen met het management van NEW Productions. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt NEW Productions hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

1.4 Iedere verspreiding, openbaarmaking, reproductie, verkoop of andere exploitatie van (delen van) de website of andere communicatiemiddelen toebehorend aan NEW Productions, is ongeacht de wijze of de vorm ervan, al dan niet met winstbejag, strikt verboden zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van NEW Productions.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 NEW Productions verkoopt Toegangsbewijzen voor Evenementen via haar website (soldaatvanoranje.nl/tickets), middels telefonische verkoop, aan kassa van het Theater of via een Gemachtigde.

2.2 Alle door NEW Productions, dan wel door Gemachtigde gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. NEW Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door NEW Productions en/of door Gemachtigde gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van Toegangsbewijzen door Gemachtigde.

2.3 Indien dit hem wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn Toegangsbewijs en eventueel bewijs dat recht geeft op korting op dit Toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van NEW Productions of een door haar aangewezen persoon te tonen. Het Toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het Theater, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) het Theater heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement. Voor elk Evenement is een uniek Toegangsbewijs met aanduiding van datum, tijd en, indien het gaat om een geplaceerd evenement, zitplaats nodig. In geval van dispuut zal, op basis van geldige identificatie, alleen toegang tot het Evenement verleend worden aan degene die de aankoop heeft gedaan of waarvoor de aankoop is gedaan en zodanig bekend is bij NEW Productions.

2.4 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn Toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het Toegangsbewijs van een derde anders dan NEW Productions of een Gemachtigde heeft verkregen, of (iii) het Evenement vanwege een niet aan NEW Productions verwijtbare redenen of toerekenbare oorzaak geen doorgang vindt of onderbroken of afgebroken wordt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs, komt dit voor zijn rekening. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

2.5 Indien de Bezoeker met betrekking tot zijn bestelling c.q. boeking voor een Toegangsbewijs speciale wensen heeft, dan dient dat bij de vóór de daadwerkelijke aanschaf telefonisch of aan de kassa door Bezoeker te worden aangegeven. Speciale wensen bijvoorbeeld als plaatsen voor rolstoelen c.q. minder validen en/of begeleiding door honden zijn slechts te realiseren op basis van beschikbaarheid per voorstelling. Indien speciale wensen niet ten tijde van de bestelling zijn aangegeven en niet zodanig zijn geboekt kan toegang tot de voorstelling niet gegarandeerd worden. Omruilen en/of restitutie van het verkregen Toegangsbewijs is ook in deze gevallen uitgesloten.

2.6 De Bezoeker dient bij aanvang van het reserveren c.q. bestellen van een Toegangsbewijs duidelijk aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van een bepaalde korting die van tijd tot tijd kan worden aangeboden voor een betreffende voorstelling van het Evenement. Wanneer de bestelling is bevestigd, dan is het niet meer mogelijk een korting toe te passen op het Toegangsbewijs. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht gegeven.

2.7 NEW Productions behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Toegangsbewijzen. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden/ongedaan worden gemaakt voor het surplus aan gereserveerde toegangsbewijzen (boven het maximum toegestane aantal).

2.8 De Bezoeker die een Toegangsbewijs aanschaft is verplicht tot het doen van betaling. Indien Bezoeker verlangt dat het door hem aangeschafte Toegangsbewijs niet aan hem maar aan een derde dient te worden overhandigd, dient deze een door de Bezoeker ondertekende schriftelijke verklaring met bovengenoemde strekking te tonen aan de functionaris bij de kassa van het Theater, waarna deze functionaris deze derde de toegang tot het Theater en Evenement zal verlenen. Indien bovengenoemd schriftelijke verklaring niet getoond wordt dan wel indien de verklaring niet correct blijkt, is betreffende functionaris, althans NEW Productions bevoegd deze derde de toegang te weigeren, zonder ter zake enige aansprakelijkheid van deze derde en/of de Bezoeker die het Toegangsbewijs heeft aangeschaft te aanvaarden.

2.9 NEW Productions kan kosten in rekening brengen voor het maken van een bestelling. Deze kosten zijn uniek voor deze bestelling en worden niet gerestitueerd.

2.10 Alle bedragen worden genoemd in euro en zijn inclusief BTW, tenzij dit specifiek is aangegeven op een aparte factuur. Eventuele btw-tariefsverhogingen komen voor rekening van de Bezoeker.

2.11 NEW Productions accepteert van de Bezoeker de volgende betaalwijzen en geldt als bewijs voor het aangaan van de overeenkomst:

 1. iDeal, Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Bancontact, Apple Pay via online verkoop;
 2.  iDeal, Visa, Mastercard, Amex, Maestro, Bancontact via telefonische boeking gedaan;
 3. PIN/ maestro, Visa, Mastercard, Amex via de kassa van het Theater;
 4. Podium Cadeaukaart wordt in alle gevallen geaccepteerd. Wanneer het tegoed niet toereikend is dan kan dit aangevuld worden via een van de geaccepteerde betaalwijzen waar op dat moment wordt geboekt.

2.12 Wanneer NEW Productions of Gemachtigde(n) de autorisatie van de betaling heeft ontvangen en verwerkt dan wordt de overeenkomst definitief en zal dit schriftelijk, binnen uiterlijk vijf werkdagen, bevestigd worden via e-mail of per post met het Toegangsbewijs bijgesloten, voor een bepaald Evenement alleen elektronische Toegangsbewijzen (“e-tickets”) worden uitgeven. In dit geval zal een e-ticket uiterlijk 24 uur voor aanvang van het Evenement worden toegestuurd. Verkoop aan de kassa wordt bevestigd via e-mail en uitgedraaide Toegangsbewijzen. In geval autorisatie van de betaling niet binnen vijf werkdagen is ontvangen zal de reservering onherroepelijk worden geannuleerd.

2.13 Ten tijde van de bestelling wordt een overzicht gegeven van alle inbegrepen kosten en desgewenst kan hier een bevestiging van worden verstuurd via e-mail.

2.14 Na ontvangst van het Toegangsbewijs dient deze zorgvuldig te worden gecontroleerd en, indien blijkt dat deze niet correct is, zulks binnen 24 uur kenbaar te maken aan NEW Productions. Gecorrigeerde Toegangsbewijzen zullen dan alsnog, kosteloos, worden toegezonden aan de Bezoeker ofwel kunnen worden opgehaald bij de kassa van het Theater.

2.15 Het Toegangsbewijs geeft uitsluitend toegang tot het Evenement welke hierop staat gespecificeerd.

2.16 Indien de Bezoeker besluit de betaling te annuleren ofwel storneren nadat de overeenkomst is bevestigd dan zal het openstaande saldo direct worden gevorderd.

2.17 Toegangsbewijzen kunnen niet worden omgeruild of geannuleerd.

2.18 Het Toegangsbewijs is en blijft eigendom van NEW Productions. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. NEW Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs door welke oorzaak dan ook. In het geval NEW Productions door de Bezoeker om vervangende Toegangsbewijzen wordt verzocht, is NEW Productions gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

2.19 De Bezoeker kan door NEW Productions en/of een functionaris van het Theater gevraagd worden zich te identificeren. Indien de Bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Theater en het Evenement worden geweigerd, zonder ter zake enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs is gehouden om het Toegangsbewijs voor een Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ten verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs is jegens NEW Productions gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het Evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie van het Toegangsbewijs (door) te verkopen. Een en ander naar oordeel van NEW Productions.

3.3 De Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs die zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen, zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel, ook op te leggen aan degene aan wie hij het Toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens NEW Productions voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Indien de Bezoeker of houder van een Toegangsbewijs zijn verplichtingen, zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel, niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan NEW Productions verschuldigd en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd, onverminderd het recht van NEW Productions om van de Bezoeker nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen voor zover deze schade het bedrag aan verbeurde boeten overstijgt.

4.0 Verblijf in het Theater

4.1 Gedurende zijn verblijf in het Theater dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen, alsmede eventuele huisregels van NEW Productions  te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van betreffende of andere functionaris van het Theater de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies of (huis)regels handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot het Theater worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar Toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:

 1. aan derden in het Theater goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. (Huis-)dieren het Theater in te brengen tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door NEW Productions;
 3. Etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in het Theater mee te brengen;
 4. Naar het oordeel van een functionaris van het Theater gevaarlijke en/of voor de Bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen het Theater in te brengen c.q. met zich mee te voeren;
 5. drugs, zoals bedoeld in de Opiumwet, in het Theater mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding van het Theater inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Theater worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het Toegangsbewijs en/of vergoeding van enige overige schade, waaronder reis- en/of verblijfskosten.

4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater en NEW Productions, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Theater bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Theater en NEW Productions te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van het Theater buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Theater zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in het Theater in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Theater worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Toegangsbewijs en/of vergoeding van enige overige schade, waaronder reis- en/of verblijfskosten.

4.5 Het Theater en NEW Productions behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is geluids- en/of beeldopnamen te (doen) maken, zonder dat NEW Productions of derden een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd zal zijn. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking door NEW Productions of derden van de vervaardigde geluids- en/of beeldopnamen met daarin eventueel vastgelegd zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde Evenementen. Bij de ingang van het Theater wordt aangegeven indien geluids- en/ of beeldopnamen worden gemaakt.

4.6 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats. Op diverse plaatsen op de Locatie hangen zichtbare beveiligingscamera’s. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

4.7 Binnen het Theater geldt een rookverbod (inclusief een e-sigaret), tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De bedrijfsleiding of een functionaris van het Theater is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Theater te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het Toegangsbewijs en/of vergoeding van enige overige schade, waaronder reis- en/of verblijfskosten.

4.8 Na aanvang van de voorstelling vervalt het recht op toegang tot de zaal voor een Bezoeker. Restitutie en/of vergoeding van enige overige schade waaronder reis- en/of verblijfskosten in verband met het te laat komen, ongeacht wiens schuld of welke oorzaak, wordt niet verleend. Echter, indien mogelijk zal een functionaris van het Theater de bezoeker laten weten wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is om naar zijn of haar plaats te gaan. Indien er sprake is van een pauze tijdens de voorstelling dan kan de Bezoeker plaatsnemen in de zaal vanaf dat moment.

4.9 De bezoeker dient zich te houden aan de maatregelen, welke zijn verwerkt in het protocol van de VSCD, Vereniging van Schouwburg -en Concertgebouwdirecties, die het Theater en NEW Productions hebben getroffen inzake het tegengaan van het coronavirus. Indien er gezondheidsklachten zijn die betrekking hebben op het coronavirus en de algemene gezondheidscheck opgesteld door de RIVM en Rijksoverheid met ja kan worden beantwoord, dan dient de bezoeker dit vooraf kenbaar te maken voor 11 uur op de dag van het bezoek. De toegang tot het theater en het Evenement kan worden geweigerd zonder recht op restitutie of omboeken indien een Bezoeker toch gezondheidsklachten vertoont. De bezoeker dient de aanwijzingen van het theaterpersoneel en aanduidingen inzake hygiëne en veiligheid op te volgen.

5.0 Aansprakelijkheid van het Theater en NEW Productions

5.1 De Bezoekers betreden de Locatie en wonen het Evenement bij op eigen risico. NEW Productions noch het Theater is aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van de Bezoekers.

5.2 NEW Productions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van NEW Productions en/of het Theater, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, waaronder de Gemachtigde(n), tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Locatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NEW Productions.

5.3 Indien en voor zover NEW Productions ondanks het voorgaande jegens de Bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van NEW Productions zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is.

5.4 De aansprakelijkheid van NEW Productions ontstaat slechts wanneer NEW Productions schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Productions vervolgens ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten.

5.5 NEW Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, misbruik van of verlies van Toegangsbewijzen. Bij verlies, misbruik of diefstal kan de klant geen aanspraak maken op een vervangend ticket. NEW Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid bij vertraging, niet of onjuist afleveren van Toegangsbewijzen, indien vertraging, niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan NEW Productions. NEW Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de klant bij derden verkregen Toegangsbewijzen.

5.6 Het Theater en/of NEW Productions is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Theater en/of NEW Productions. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Theater en/of NEW Productions onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien – die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de het Theater en/of NEW Productions, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

5.7 Indien een Evenement door NEW Productions wordt geannuleerd dan kan op verzoek van de Bezoeker het volledige aankoopbedrag inclusief reserveringskosten worden gerestitueerd. Wel moet dan autorisatie van de betaling zijn ontvangen, zoals bedoelt in artikel 2.12. Eventuele andere gemaakte (on)kosten worden niet gecompenseerd. Indien een alternatieve voorstelling wordt aangeboden dan kan de Bezoeker de Toegangsbewijzen laten omboeken voor dezelfde prijscategorie.

5.8 Indien een Evenement door NEW Productions op verzoek van of door opgelegde maatregelen van de overheid wordt geannuleerd dan ontvangt de Bezoeker een voucher voor dezelfde rang en prijscategorie. Voor eventuele bijbehorende extra’s ontvangt de Bezoeker een tegoedbon voor de waarde van de gekochte items. Deze voucher kan op een later moment worden verzilverd voor een alternatieve voorstelling. Deze voucher is geldig voor maximaal 12 maanden. Op verzoek van de Bezoeker of indien NEW Productions geen alternatieve voorstelling of extra’s meer kan aanbieden kan het volledige aankoopbedrag inclusief reserveringskosten worden gerestitueerd. Wel moet dan autorisatie van de betaling zijn ontvangen, zoals bedoelt in artikel 2.12. Eventuele andere gemaakte (on)kosten worden niet gecompenseerd.

6.0 Reclame/ klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen NEW Productions en de Bezoeker dienen de directie van NEW Productions binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden via e-mail naar service@soldaatvanoranje.nl of bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door NEW Productions niet in behandeling genomen.

6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door NEW Productions te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van NEW Productions:

 1. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de artiest(en), in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van Evenementen naar een andere datum;
 2. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de Evenementen waarop de overeenkomst tussen NEW Productions en de Bezoeker betrekking heeft;
 3. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere Bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren Bezoekers zal het Theater en NEW Productions het mogelijke verrichten om deze Bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 4. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de Locatie, het Theater, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 5. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van het Theater;
 6. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
 7. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende Evenementen, daar- onder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze Evenementen, of die op enige andere wijze met deze Evenementen samenhangen, in andere ruimten van het Theater;
 8. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het zaalplan;
 9. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en de beschikbaar gestelde vertaalfaciliteiten (e.g. boventiteling);
 10. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van vertaling , veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van NEW Productions die voorziening al dan niet aan te bieden;
 11. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen of gebrekkig presteren van het openbaar vervoer;
 12. Klachten omdat de Bezoeker definitief of tijdelijk de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheid dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.
 13. Klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd na het verlaten van de zaal tijdens het Evenement.

7.0 Persoonsgegevens

7.1 Vanwege het sluiten van een overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs met NEW Productions of een Gemachtigde en het bezoeken van de website van NEW Productions kunnen er (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door NEW Productions verwerkt overeenkomstig haar privacy beleid dat op de website van Soldaat van Oranje – De Musical (soldaatvanoranje.nl/privacy-beleid) te raadplegen is.

7.2 NEW Productions gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8.0 Rechten van NEW Productions

8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is NEW Productions gerechtigd het Toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het Toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan NEW Productions, al dan niet via een Gemachtigde, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het Toegangsbewijs is het Theater en NEW Productions bevoegd de houder van dit Toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het Evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

8.3 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot naam, beeldmerk, eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij NEW Productions. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

9.0 Toepasselijk recht/ Bevoegde rechter

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker, handelend als rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en NEW Productions en/of uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien worden in eerste instantie en exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.

9.3 De Algemene Voorwaarden zijn gratis te raadplegen op de website van de TheaterHangaar (theaterhangaar.nl).